Program

"Z kobietami - patriotkami"

O programie

Promocja polskiej historii jest dla Fundacji jednym z kluczowych wyzwań.

Zależy nam na kształtowaniu i wzmacnianiu patriotycznych postaw a także wspieraniu inicjatyw przypominających o wydarzeniach i postaciach, które ukształtowały przez stulecia nasz naród.
 Szczególną rolę w tej bogatej, często trudnej historii odegrały kobiety. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy program grantowy, którego celem jest wspieranie projektów nawiązujących do dokonań Polek-Patriotek.

Zachęcamy organizacje, placówki i instytucje do wspólnych działań w tym obszarze.
Co chcemy osiągnąć?  
Do głównych celów Programu należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:

 • propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne

 • zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez podkreślenie sylwetek zasłużonych Polek

 • promowanie dziedzictwa historycznego oraz wiedzy na temat bohaterek narodowych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym
 • ukazanie historii kobiet jako cennego źródła wartości i wzorców

 • uwzględnienie obecności kobiet w sferze kreowania i odczuwania tożsamości narodowej

 • budowanie wiedzy historycznej przez pryzmat doznań i doświadczeń kobiet, a także z perspektywy kobiet jako twórczyń narracji opowiadających o przeszłości 

 • zachowanie i popularyzacja pamięci historycznej na temat wkładu zasłużonych działaczek wojennych w rozwój Polski

 • budowanie oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu polskiej historii i kultury (ze szczególnym uwzględnieniem działalności i zasług kobiet) w sposób nieszablonowy oraz nowatorski i/lub innowacyjny, umożliwiający kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, a także wykorzystujący twórczy potencjał uczestników.
Uwaga!
Szczególnie pod uwagę będą brane wnioski od lokalnych organizacji
działających w obszarze polskiej kultury i historii. 
Na co może być przeznaczone dofinansowanie? 

W ramach programu, dofinansowanie może być
przeznaczone na takie zadania jak:
 • inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy)

 • podejmowanie działań edukacyjnych, w tym: a) organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów, b) bezpłatne kursy i szkolenia; c) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury wpisujących się w cele Programu

 • nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:
  a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych,
  b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury,
  c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących wybrane zagadnienia z obszaru polskiej kultury i /lub historii wpisujących się w cele Programu, które prezentują zagadnienia w sposób ciekawy, rzetelny i/lub nowatorski
  d) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych (zarówno tradycyjnych, jak i w wersji cyfrowej wykorzystujących nowoczesne środki przekazu i twórczości)
 •  udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka)

 • prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych 

 • finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.

Terminy

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok.   

Pliki do pobrania

 • Regulaminy
 • Wzór sprawozdania z rozliczenia darowizny
 • Regulamin przyznawania darowizn Fundacji Totalizatora Sportowego
 • Regulamin Programu Z Kobietami-Patriotkami - edycja 2
 • Sprawozdanie z rozliczenia darowizny
Składanie wniosku - wytyczne

UWAGA - prosimy o przesyłanie plików tylko w formacie PDF!
Poniżej w sekcji "Składanie wniosku - krok po kroku" znajdą Państwo poszczególne kroki, które należy wykonać podczas składania wniosku.

Po wyborze odpowiedniego programu należy pobrać dokumenty widniejące w kroku 2 poniżej.

Po uważnym przeczytaniu regulaminu, należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie, pamiętając, aby skrupulatnie i wyczerpująco uzupełnić każde wymagane pole.

Do wniosku należy dołączyć:
 • Preliminarz kosztów Projektu, który w sposób klarowny i wyczerpujący będzie przedstawiał wszelkie planowane wydatki.

 • Odpis z KRS lub innego rejestru, w którym Wnioskodawca jest zarejestrowany. Odpis powinien być datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

 • Statut Wnioskodawcy

 • Sprawozdanie merytoryczne i zestawienie danych finansowych, prezentujące wynik finansowy oraz główne pozycje bilansu za poprzedni rok. Dokumenty powinny być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wnioskodawcy.

 • Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, ani nie istnieją przesłanki do postawienia go w stan likwidacji lub upadłości.

 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem zgód lub zezwoleń na realizację Projektu, jeśli dotyczy.

 • Inne dokumenty, które w Państwa ocenie mogą odegrać ważną rolę w procesie oceny wniosku, takie jak zdjęcia, prezentacje, rekomendacje, wyceny, operaty szacunkowe, opinie rzeczoznawców itp.  
Po wypełnieniu wniosku i zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy zadbać o to, aby były one podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Następnie należy je zeskanować i dołączyć w kroku 2 w odpowiednich miejscach pod przyciskiem "załącz pli". Akceptujemy kwalifikowany podpis elektroniczny.

Przed wysłaniem wniosku należy upewnić się, czy wszystkie pola zostały odpowiednio uzupełnione oraz czy pozostałe dokumenty zostały przygotowane zgodnie z instrukcją.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania mogą Państwo uzyskać wysyłając wiadomość na adres: 
fundacjats@fundacja.totalizator.pl
lub pod numerami telefonu:
571 770 973
571 770 111
(w godzinach 10:00-13:00).

Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone.

CO DALEJ ?

Jeśli wniosek spełni wszystkie wymogi formalne, będzie podlegał ocenie merytorycznej. Zgodnie z regulaminem może ona trwać 60 dni.

Fundacja może zażądać od Wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub dostarczenia dodatkowych informacji/dokumentów potrzebnych do oceny i rozpatrzenia wniosku.

Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym przez Fundację terminie, może zostać odrzucony z powodu braków formalnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia dalszego przebiegu współpracy.

Składanie wniosku - krok po kroku
UWAGA - prosimy o przesyłanie plików tylko w formacie PDF!

 • 1
  Krok
 • 2
  Krok
 • 3
  Krok
 • 4
  Krok
Wybierz program, na który chcesz złożysz wniosek o dofinansowanie:
Odpowiedzialni społecznie
Z kobietami patriotkami
Polska dziś i jutro
Wybrałeś program:
Odpowiedzialni społecznie
Pobierz wniosek oraz pozostałe dokumenty dotyczące programu. Uzupełnij je, zeskanuj i zapisz na swoim komputerze.
Zapoznaj się z regulaminem.
Wniosek o dofinansowanie Projektu
Odpis z KRS lub innego rejestru
Statut Wnioskodawcy
Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu
Zestawienie danych finansowanych Wnioskodawcy za poprzedni rok
Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji
Preliminarz kosztów Projektu
Zgody i zezwolenia (jeżeli dotyczą projektu)
Inne dokumenty - ważne przy ocenie Projektu
Wybrałeś program:
Z kobietami patriotkami
Pobierz wniosek oraz pozostałe dokumenty dotyczące programu. Uzupełnij je, zeskanuj i zapisz na swoim komputerze.
Zapoznaj się z regulaminem.
Wniosek o dofinansowanie
Odpis z KRS lub innego rejestru
Statut Wnioskodawcy
Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu
Zestawienie danych finansowanych Wnioskodawcy za poprzedni rok
Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji
Preliminarz kosztów Projektu
Zgody i zezwolenia (jeżeli dotyczą projektu)
Inne dokumenty - ważne przy ocenie Projektu
Wybrałeś program:
Polska dziś i jutro
Pobierz wniosek oraz pozostałe dokumenty dotyczące programu. Uzupełnij je, zeskanuj i zapisz na swoim komputerze.
Zapoznaj się z regulaminem.
Wniosek o dofinansowanie Projektu
Odpis z KRS lub innego rejestru
Statut Wnioskodawcy
Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu
Zestawienie danych finansowanych Wnioskodawcy za poprzedni rok
Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji
Preliminarz kosztów Projektu
Zgody i zezwolenia (jeżeli dotyczą projektu)
Inne dokumenty - ważne przy ocenie Projektu
Wypełnij formularz poniżej i wyślij klikając
przycisk “Wyślij formularz”
Brawo!
Twój wniosek został pomyślnie wysłany.

Jeśli wniosek spełni wszystkie wymogi formalne, będzie podlegał ocenie merytorycznej.
Zgodnie z regulaminem może ona trwać 60 dni.
Fundacja może zażądać od Wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub dostarczenia dodatkowych informacji/dokumentów potrzebnych do oceny i rozpatrzenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia dalszego przebiegu współpracy.
UWAGA!
Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym przez Fundację terminie, może zostać odrzucony z powodu braków formalnych.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytanie? Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza.