Program

"Polska dziś i jutro"

O programie

Fundacja Totalizatora Sportowego w ramach swoich celów programowych dąży do promowania polskiej kultury i podtrzymywania tradycji narodowej. Jednocześnie poszukuje nowoczesnych środków wyrazu postaw patriotycznych. Celem jest również ochrona wielowiekowego dziedzictwa polskiej historii i kultury. 
Program „Polska dziś i jutro” skierowany jest do podmiotów, którym bliskie są ww. wartości i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej. Szczególny nacisk kładziemy na wsparcie projektów poszukujących możliwości nowych form wychowania patriotycznego.
Do głównych celów Programu należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:
 • promowanie polskiej kultury i historii – w tym wybranych zagadnień kulturowo-historycznych budujących wiedzę na temat Polski i Polaków

 • propagowanie dziedzictwa narodowego z naciskiem na szczególne, przełomowe, historyczne wydarzenia i znaczące postacie, które zostaną przedstawione w atrakcyjnej formie

 • poszerzanie wiedzy i świadomości narodowej oraz obywatelskiej – poprzez realizację zadań zarówno podtrzymujących tradycję narodową, jak i w sposób nieszablonowy, promujący i przedstawiający patriotyzm w ujęciu nowoczesnym i dynamicznym

 • łączenie tradycji kulturowej i historycznej z nowoczesnością. Poszukiwanie możliwości kreacji nowych form wychowania patriotycznego
 • ochrona narodowego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wykorzystanie jego wartości w rozwoju zarówno lokalnych społeczności, jak i całego społeczeństwa

 • podtrzymywanie pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski, budowanie szacunku i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo narodowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby pielęgnowania i podjęcia ochrony

 • kształtowanie oraz promowanie postaw patriotycznych i świadomości, jak także budowanie własnej tożsamości narodowej i obywatelskiej.
Na co może być przeznaczone dofinansowanie?  
W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na takie cele, jak: 
 • inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy)

 • podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:
  a) organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,
  b) bezpłatnych kursów i szkoleń

 • nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:
  a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych,
  b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury,
  c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny;
 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka)

 • prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych

 • finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.

Wnioskodawcy:

Kto może wziąć udział?
Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami.
Są to, m.in:
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • szkoły, przedszkola
 • kluby sportowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • parafie
 • domy kultury
 • biblioteki, inne instytucje kultury
 • szpitale
 • domy dziecka oraz inne organizacje/instytucji.

Terminy:

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok.   

Pliki do pobrania

 • Regulaminy
 • Wzór sprawozdania z rozliczenia darowizny
 • Regulamin przyznawania darowizn Fundacji Totalizatora Sportowego
 • Regulamin programu Polska dziś i jutro
 • Sprawozdanie z rozliczenia darowizny
Składanie wniosku - wytyczne
UWAGA - prosimy o przesyłanie plików tylko w formacie PDF!
Poniżej w sekcji "Składanie wniosku - krok po kroku" znajdą Państwo poszczególne kroki, które należy wykonać podczas składania wniosku.

Po wyborze odpowiedniego programu należy pobrać dokumenty widniejące w kroku 2 poniżej.

Po uważnym przeczytaniu regulaminu, należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie, pamiętając, aby skrupulatnie i wyczerpująco uzupełnić każde wymagane pole.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Preliminarz kosztów Projektu, który w sposób klarowny i wyczerpujący będzie przedstawiał wszelkie planowane wydatki.

 • Odpis z KRS lub innego rejestru, w którym Wnioskodawca jest zarejestrowany. Odpis powinien być datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

 • Statut Wnioskodawcy

 • Sprawozdanie merytoryczne i zestawienie danych finansowych, prezentujące wynik finansowy oraz główne pozycje bilansu za poprzedni rok. Dokumenty powinny być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wnioskodawcy.

 • Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, ani nie istnieją przesłanki do postawienia go w stan likwidacji lub upadłości. 

 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem zgód lub zezwoleń na realizację Projektu, jeśli dotyczy.

 • Inne dokumenty, które w Państwa ocenie mogą odegrać ważną rolę w procesie oceny wniosku, takie jak zdjęcia, prezentacje, rekomendacje, wyceny, operaty szacunkowe, opinie rzeczoznawców itp.  

Po wypełnieniu wniosku i zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy zadbać o to, aby były one podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Następnie należy je zeskanować i dołączyć w kroku 2 w odpowiednich miejscach pod przyciskiem "załącz pli". Akceptujemy kwalifikowany podpis elektroniczny.

Przed wysłaniem wniosku należy upewnić się, czy wszystkie pola zostały odpowiednio uzupełnione oraz czy pozostałe dokumenty zostały przygotowane zgodnie z instrukcją.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania mogą Państwo uzyskać wysyłając wiadomość na adres: 
fundacjats@fundacja.totalizator.pl
lub pod numerami telefonu:
571 770 973
571 770 111
(w godzinach 10:00-13:00).

Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone.

CO DALEJ ?

Jeśli wniosek spełni wszystkie wymogi formalne, będzie podlegał ocenie merytorycznej. Zgodnie z regulaminem może ona trwać 60 dni.

Fundacja może zażądać od Wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub dostarczenia dodatkowych informacji/dokumentów potrzebnych do oceny i rozpatrzenia wniosku.

Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym przez Fundację terminie, może zostać odrzucony z powodu braków formalnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia dalszego przebiegu współpracy.

Składanie wniosku - krok po kroku
UWAGA - prosimy o przesyłanie plików tylko w formacie PDF!

 • 1
  Krok
 • 2
  Krok
 • 3
  Krok
 • 4
  Krok
Wybierz program, na który chcesz złożysz wniosek o dofinansowanie:
Odpowiedzialni społecznie
Z kobietami patriotkami
Polska dziś i jutro
Wybrałeś program:
Odpowiedzialni społecznie
Pobierz wniosek oraz pozostałe dokumenty dotyczące programu. Uzupełnij je, zeskanuj i zapisz na swoim komputerze.
Zapoznaj się z regulaminem.
Wniosek o dofinansowanie Projektu
Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu
Odpis z KRS lub innego rejestru
Statut Wnioskodawcy
Zestawienie danych finansowanych Wnioskodawcy za poprzedni rok
Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji
Preliminarz kosztów Projektu
Zgody i zezwolenia (jeżeli dotyczą projektu)
Inne dokumenty - ważne przy ocenie Projektu
Wybrałeś program:
Z kobietami patriotkami
Pobierz wniosek oraz pozostałe dokumenty dotyczące programu. Uzupełnij je, zeskanuj i zapisz na swoim komputerze.
Zapoznaj się z regulaminem.
Wniosek o dofinansowanie Projektu
Preliminarz kosztów Projektu
Odpis z KRS lub innego rejestru
Statut Wnioskodawcy
Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu
Zestawienie danych finansowanych Wnioskodawcy za poprzedni rok
Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji
Zgody i zezwolenia (jeżeli dotyczą projektu)
Inne dokumenty - ważne przy ocenie Projektu
Wybrałeś program:
Polska dziś i jutro
Pobierz wniosek oraz pozostałe dokumenty dotyczące programu. Uzupełnij je, zeskanuj i zapisz na swoim komputerze.
Zapoznaj się z regulaminem.
Wniosek o dofinansowanie Projektu
Preliminarz kosztów Projektu
Odpis z KRS lub innego rejestru
Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu
Statut Wnioskodawcy
Zestawienie danych finansowanych Wnioskodawcy za poprzedni rok
Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji
Zgody i zezwolenia (jeżeli dotyczą projektu)
Inne dokumenty - ważne przy ocenie Projektu
Wypełnij formularz poniżej i wyślij klikając
przycisk “Wyślij formularz”
Brawo!
Twój wniosek został pomyślnie wysłany.

Jeśli wniosek spełni wszystkie wymogi formalne, będzie podlegał ocenie merytorycznej.
Zgodnie z regulaminem może ona trwać 60 dni.
Fundacja może zażądać od Wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub dostarczenia dodatkowych informacji/dokumentów potrzebnych do oceny i rozpatrzenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia dalszego przebiegu współpracy.
UWAGA!
Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym przez Fundację terminie, może zostać odrzucony z powodu braków formalnych.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytanie? Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza.