Program

"Odpowiedzialni Społecznie"

O programie

Fundacja Totalizatora Sportowego jako aktywny partner społeczny wspiera społeczeństwo w bieżących wyzwaniach. Fundacja realizuje działania pomocowe oraz dobroczynne – wspiera inicjatywy związane z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym system integracji i opieki społecznej.

Fundacja prowadzi działania służące aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym. Dodatkowo wspiera kształtowanie postaw proekologicznych, troszcząc się o zdrowe i bezpieczne środowisko.
Efekty
 • wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce, 
w tym integracji cudzoziemców oraz rozwoju dialogu międzykulturowego i społeczeństwa obywatelskiego
 • kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej 
w Polsce
 • utworzenie wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród społeczności
 • podnoszenie świadomości ekologicznej, wspieranie działań 
z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego;
Do szczegółowych celów Programu
przede wszystkim należy:
 • oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych

 • wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce

 • realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce

 • przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski

 • poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą
 • wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej

 • reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego,b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 • przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom
Obszary działań objęte Programem, na które można uzyskać Dofinansowanie,
muszą być zgodne z celami Programu oraz w szczególności dotyczyć:
 • świadczenia pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej

 • udzielania pomocy specjalistycznej (np. prawnej, psychologicznej, medycznej)

 • aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • wspierania programów edukacyjno-informacyjnych służących popularyzowaniu informacji istotnych ze względu na cele Programu oraz podejmowania działań edukacyjnych, w tym:

  - prowadzenia nieodpłatnych kursów i szkoleń
  - organizowania seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów
  - inicjowania i prowadzenia programów, kampanii społecznych oraz edukacyjnych,d) tworzenia materiałów edukacyjnych zarówno w przestrzeni wirtualnej (np. media obywatelskie, portale, platformy, fora), jak i fizycznie.

Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy, to podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Mogą być nimi, m.in:

 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • szkoły, przedszkola
 • kluby sportowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • kościelne osoby prawne
 • muzea, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury
 • podmioty lecznicze
 • domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje.

Terminy:

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok.

Pliki do pobrania

 • Regulaminy
 • Wzór sprawozdania z rozliczenia darowizny
 • Regulamin przyznawania darowizn Fundacji Totalizatora Sportowego
 • Regulamin Programu Odpowiedzialni Społecznie - II edycja
 • Sprawozdanie z rozliczenia darowizny
Składanie wniosku - wytyczne

UWAGA - prosimy o przesyłanie plików tylko w formacie PDF!
Poniżej w sekcji "Składanie wniosku - krok po kroku" znajdą Państwo poszczególne kroki, które należy wykonać podczas składania wniosku.

Po wyborze odpowiedniego programu należy pobrać dokumenty widniejące w kroku 2 poniżej.

Po uważnym przeczytaniu regulaminu, należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie, pamiętając, aby skrupulatnie i wyczerpująco uzupełnić każde wymagane pole.  

Do wniosku należy dołączyć:
 • Preliminarz kosztów Projektu, który w sposób klarowny i wyczerpujący będzie przedstawiał wszelkie planowane wydatki.

 • Odpis z KRS lub innego rejestru, w którym Wnioskodawca jest zarejestrowany. Odpis powinien być datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

 • Statut Wnioskodawcy

 • Sprawozdanie merytoryczne i zestawienie danych finansowych, prezentujące wynik finansowy oraz główne pozycje bilansu za poprzedni rok. Dokumenty powinny być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wnioskodawcy.

 • Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, ani nie istnieją przesłanki do postawienia go w stan likwidacji lub upadłości.

 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem zgód lub zezwoleń na realizację Projektu, jeśli dotyczy.

 • Inne dokumenty, które w Państwa ocenie mogą odegrać ważną rolę w procesie oceny wniosku, takie jak zdjęcia, prezentacje, rekomendacje, wyceny, operaty szacunkowe, opinie rzeczoznawców itp.  
Po wypełnieniu wniosku i zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy zadbać o to, aby były one podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Następnie należy je zeskanować i dołączyć w kroku 2 w odpowiednich miejscach pod przyciskiem "załącz pli". Akceptujemy kwalifikowany podpis elektroniczny.

Przed wysłaniem wniosku należy upewnić się, czy wszystkie pola zostały odpowiednio uzupełnione oraz czy pozostałe dokumenty zostały przygotowane zgodnie z instrukcją.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania mogą Państwo uzyskać wysyłając wiadomość na adres: 
fundacjats@fundacja.totalizator.pl
lub pod numerami telefonu:
571 770 973
571 770 111
(w godzinach 10:00-13:00).

Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone.

CO DALEJ ?

Jeśli wniosek spełni wszystkie wymogi formalne, będzie podlegał ocenie merytorycznej. Zgodnie z regulaminem może ona trwać 60 dni.

Fundacja może zażądać od Wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub dostarczenia dodatkowych informacji/dokumentów potrzebnych do oceny i rozpatrzenia wniosku.

Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym przez Fundację terminie, może zostać odrzucony z powodu braków formalnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia dalszego przebiegu współpracy. 

Składanie wniosku - krok po kroku
UWAGA - prosimy o przesyłanie plików tylko w formacie PDF!

 • 1
  Krok
 • 2
  Krok
 • 3
  Krok
 • 4
  Krok
Wybierz program, na który chcesz złożysz wniosek o dofinansowanie:
Odpowiedzialni społecznie
Z kobietami patriotkami
Polska dziś i jutro
Wybrałeś program:
Odpowiedzialni społecznie
Pobierz wniosek oraz pozostałe dokumenty dotyczące programu. Uzupełnij je, zeskanuj i zapisz na swoim komputerze.
Zapoznaj się z regulaminem.
Wniosek o dofinansowanie
Odpis z KRS lub innego rejestru
Statut Wnioskodawcy
Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu
Zestawienie danych finansowanych Wnioskodawcy za poprzedni rok
Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji
Preliminarz kosztów Projektu
Zgody i zezwolenia (jeżeli dotyczą projektu)
Inne dokumenty - ważne przy ocenie Projektu
Wybrałeś program:
Z kobietami patriotkami
Pobierz wniosek oraz pozostałe dokumenty dotyczące programu. Uzupełnij je, zeskanuj i zapisz na swoim komputerze.
Zapoznaj się z regulaminem.
Wniosek o dofinansowanie
Odpis z KRS lub innego rejestru
Statut Wnioskodawcy
Zestawienie danych finansowanych Wnioskodawcy za poprzedni rok
Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji
Preliminarz kosztów Projektu
Zgody i zezwolenia (jeżeli dotyczą projektu)
Inne dokumenty - ważne przy ocenie Projektu
Wybrałeś program:
Polska dziś i jutro
Pobierz wniosek oraz pozostałe dokumenty dotyczące programu. Uzupełnij je, zeskanuj i zapisz na swoim komputerze.
Zapoznaj się z regulaminem.
Wniosek o dofinansowanie
Preliminarz kosztów Projektu
Statut Wnioskodawcy
Odpis z KRS lub innego rejestru
Zestawienie danych finansowanych Wnioskodawcy za poprzedni rok
Oświadczenie, że Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji
Zgody i zezwolenia (jeżeli dotyczą projektu)
Inne dokumenty - ważne przy ocenie Projektu
Wypełnij formularz poniżej i wyślij klikając
przycisk “Wyślij formularz”
Brawo!
Twój wniosek został pomyślnie wysłany.

Jeśli wniosek spełni wszystkie wymogi formalne, będzie podlegał ocenie merytorycznej.
Zgodnie z regulaminem może ona trwać 60 dni.
Fundacja może zażądać od Wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub dostarczenia dodatkowych informacji/dokumentów potrzebnych do oceny i rozpatrzenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia dalszego przebiegu współpracy.
UWAGA!
Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym przez Fundację terminie, może zostać odrzucony z powodu braków formalnych.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytanie? Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza.