Filar

Kultura i dziedzictwo narodowe

Kultura i dziedzictwo narodowe - czego dotyczy?

Filar ten obejmuje przede wszystkim działania Fundacji wspierające i promujące kształtowanie postaw patriotycznych w szczególności poprzez ochronę dziedzictwa narodowego, upowszechnianie wiedzy kulturowej oraz historycznej, a także budowanie dumy narodowej i szacunku do ojczyzny w oparciu o historię, tradycję i współczesną twórczość. 
Do szczegółowych celów Filaru przede wszystkim należy:
 • oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych

 • wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce

 • realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce

 • przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski

 • poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą;
 • wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej

 • reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:
  a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego
  b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 • przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom.

Powiązane programy

“Polska dziś i jutro”

Fundacja, chcąc realizować misję promowania polskiej kultury, prowadzi program poświęcony promocji wiedzy z zakresu historii i kultury polskiej oraz budowaniu postaw patriotycznych łączących ujęcie tradycyjne z modernistycznym, dynamicznym na miarę potrzeb współczesności. Do głównych celów należy kształtowanie świadomości narodowej oraz obywatelskiej, propagowanie dziedzictwa narodowego w atrakcyjnej formie oraz łączenie tradycji kulturowej i historycznej z nowoczesnością, ujmując zagadnienia gospodarki, samorządności czy wyzwań współczesnych czasów.

“Z kobietami - patriotkami”

Fundacja wspiera społeczeństwo w kształtowaniu postaw patriotycznych i dumy narodowej. Fundacja dąży do upowszechniania wiedzy kulturowo-historycznej oraz propagowania dziedzictwa narodowego. W tym Programie wspierane będą inicjatywy, których głównym celem jest podkreślenie zasług w historii RP odważnych i walecznych kobiet, zapisanych na kartach historii Polski.